Aşağıdaki liste Dr. Cem Çağatay Orak’ın yayınlarını içermektedir:
 1. Enerji ve Altyapı Sektörlerine İlişkin Bazı Hukuki Meseleler, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2019, ISBN: 978-605-80170-0-9.
 2. Kamu Hizmetleri ve Kamu Teşebbüslerine Rekabet Hukuku Kurallarının Uygulanması, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2011, ISBN:978-9944-794-08-4.
 3. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara, 2006, ISBN: 975-7680-46-X.
Aşağıdaki liste Dr. Cem Çağatay Orak’ın yayınlarını içermektedir:
 1. Sağlık Sektöründeki Kamu Özel İşbirliği Projeleri: Türk Tahkim Hukukunda Bir Anomali Örneği (mi?), Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, 2020, s. 155-202.
 2. Elektrik Üretim ve Dağıtım Tesislerinin Denetlenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararları Üzerine, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015/1, s. 219-270.
 3. Çevresel Etki Değerlendirmesi Sürecinde Kümülatif Etki İncelemesi: Yargı Kararlarına Dayalı Bir Analiz, Enerji Hukuku Dergisi, Sayı 2014/1, s. 97-111.
 4. Kamu Kurumları ve Uzmanlık İlkesi-Kuram ve Uygulamaya İlişkin Gözlemler, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012/4, s. 265-302.
 5. Kamu Hizmeti: Tabula Rasa Avrupa Birliği Sürecinde Nasıl Doldurulacak? Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 68, 2007, s. 161-239.
 6. Parlamento Hukukundaki İşlevselliği Bakımından Genel Görüşme Yöntemi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 48, 2003, s. 29-39.
Aşağıdaki liste Dr. Cem Çağatay Orak’ın yayınlarını içermektedir:
 1. Will İstanbul Ever be an Internationally Recognized Arbitration Center? (ortak yazar), Turkish Policy Quarterly, Summer 2014, s. 139-146.
 2. Yeni Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşulları ve Elektrik Piyasasındaki Bazı Sözleşme Tiplerine Etkileri, (ortak yazar), Enerji Hukuku Dergisi, Sayı: 2012/2, s. 201-215.
 3. Katı Atık Bertaraf Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesi, (ortak yazar) Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 90, Eylül-Ekim 2010, s. 395-419.
 4. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri ve ICSID Tahkimi, Ankara Barosu Dergisi, 2005/1, s. 71-107.
 5. 4501 sayılı Kanun Kapsamında Yabancılık Unsuru, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Dergisi, Kasım-Aralık 2004, s. 20-23.
 6. Milletlerarası Ticari Tahkim Bakımından UNIDROIT İlkeleri, Ankara Barosu Dergisi, S. 2004/3, s. 85-106.
Dr. Cem Çağatay Orak'ın konuşmaları
 1. Enerji Hukuku, Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı, (WESCE 2019), İstanbul, 26 Ağustos 2019.
 2. Türkiye’de Milli ve Milletlerarası Tahkim, TÜREVAK/Türkiye Barolar Birliği, İleri Eğitim Programı, Ankara, Ekim 2018.
 3. Türkiye’de Milli ve Milletlerarası Tahkim, TÜREVAK/Türkiye Barolar Birliği, İleri Eğitim Programı, Ankara, Ekim 2017.
 4. Enerji Uyuşmazlıkları ve Tahkim, Türkiye Barolar Birliği, Enerji Hukuku Semineri, Antalya, 15 Şubat 2015.
 5. ABD-Türkiye Jeotermal Enerji Çalıştayı, (Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı Sponsorluğunda), Ankara, 22 Ekim 2014.
 6. Transit Petrol ve Gaz Projelerinin Hukuki Rejimi, TUROGE, 12. Uluslararası Petrol ve Gaz Konferansı, Ankara, 10 Nisan 2013.
 7. Enerji Sektöründeki Yatırımların Hukuki ve Finansal Çerçevesi, Türkiye-Hollanda Enerji İşbirliği Forumu, İstanbul, 23 Mart 2011.